Gabinet Stomatologiczny

Wykaz świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty :

 1. Badanie, orzeczenia, czynności szczegółowe:
  • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej – 1 raz w okresie 12 miesięcy z wprowadzeniem zapisów w dokumentacji (obejmuje instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej),
  • badanie lekarskie kontrolne – 3 razy w okresie 12 miesięcy,
  • badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez powiązania z innymi świadczeniami stomatologicznymi w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
 2. Badanie żywości zębów z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 3. Rentgenodiagnostyka – do 2 zdjęć wewnątrzustnych w okresie 12 miesięcy z wpisaniem opisu do dokumentacji (przysługuje wyłącznie w połączeniu ze świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych):
  • zdjęcia zębowe wewnątrzustne.
 4. Znieczulenie (przysługuje w powiązaniu ze świadczeniami stomatologicznymi finansowanymi ze środków publicznych):
  • znieczulenie miejscowe powierzchniowe, jako samodzielne znieczulenie,
  • znieczulenie miejscowe nasiękowe,
  • znieczulenie przewodowe wewnątrzustne.
 5. Leczenie choroby próchnicowej zębów:
  • leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb,
  • postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi,
  • opatrunek leczniczy w zębie stałym,
  • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na jednej powierzchni,
  • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na dwóch powierzchniach,
  • całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na dwóch powierzchniach,
  • całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na trzech powierzchniach (MOD).
 6. Inne zabiegi stomatologii zachowawczej:
  • trepanacja (,,otwarcie”) martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem,
  • dewitalizacja (,,zatrucie nerwu zęba”) miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem.
 7. Leczenie endodontyczne zębów z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych:
  • ekstyrpacja przyżyciowa (,,usunięcie żywej”) miazgi 1 kanału,
  • ekstyrpacja zdewitalizowanej (,,usunięcie martwej”) miazgi zęba 1 kanału,
  • czasowe wypełnienie 1 kanału,
  • ostateczne wypełnienie 1 kanału,
  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe”) zęba z zakażonym kanałem, z wypełnieniem 1 kanału (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony).
 8. Zapobieganie i leczenie chorób przyzębia:
  • usunięcie złogów nazębnych za każdą 1/2 łuku zębowego – 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia,
  • płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku (obejmuje każdą wizytę),
  • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej (obejmuje każdą wizytę),
  • kiretaż (,,czyszczenie patologicznej kieszonki zęba”) zwykły w obrębie 1/4 uzębienia (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku),
  • plastyka wędzidełka wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka (nie obejmuje znieczulenia i opatrunku),
  • unieruchomienie zębów ligaturą drucianą.
 9. Usunięcie zęba (opisane procedury nie obejmują znieczulenia oraz zaopatrzenia rany):
  • usunięcie zęba jednokorzeniowego,
  • usunięcie zęba wielokorzeniowego,
  • usunięcie zęba poprzez dłutownie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni,
  • usunięcie zęba poprzez dłutownie zewnątrzzębodołowe, z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnego,
  • operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego.
 10. Inne zabiegi chirurgii stomatologicznej – wykonywane samodzielnie lub w powiązaniu z innymi świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych:
  • chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmujące do 3 zębodołów, łącznie ze szwem,
  • chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany,
  • zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń, jako zabieg odrębny,
  • wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka / biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego,
  • wyłuszczenie torbieli zębopochodnej,
  • wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki,
  • plastyka połączenia ustno-zatokowego, jako samodzielne postępowanie,
  • plastyka połączenia ustno-zatokowego, jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
  • nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem,
  • repozycja (,,nastawienie”) i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów,
  • repozycja (,,nastawienie”) i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami,
  • tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy,
  • założenie drucianej szyny nazębnej,
  • zdjęcie szyny nazębnej przy wymianie lub zakończeniu leczenia,
  • repozycja (,,nastawienie”) i unieruchomienie zwichniętej żuchwy.
 11. Leczenie protetyczne z zastosowaniem ruchomych częściowych i całkowitych protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat, oraz odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych częściowych i całkowitych w szczęce i w żuchwie raz na 2 lata:
  • uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi, doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym,
  • uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej wyłącznie z prostymi, doginanymi klamrami w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym,
  • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce, łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej,
  • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie, łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej,
  • odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem,
  • całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki,
  • całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy.
 12. Leczenie protetyczne osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki, w połączeniu z pozostałymi świadczeniami z zakresu protetyki opisanymi w rozporządzeniu stosowanymi bez ograniczeń czasowych:
  • czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie szczęki przy istniejącym uzębieniu resztkowym,
  • czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównanie lub zamknięcie defektów w obrębie bezzębnej szczęki,
  • wykonanie obturatora (,,inne uzupełnienie protetyczne”) dla zamknięcia podniebienia miękkiego,
  • wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki,
  • wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej,
  • wykonanie protezy lub epitezy (,,inne uzupełnienie protetyczne”) dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy o mniejszym zakresie,
  • wykonanie protezy lub epitezy (,,inne uzupełnienie protetyczne”) dla uzupełnienia defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy w większym zakresie.