Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICO PLUS , ul. Włocławska 39, 87-6017 Bobrowniki.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem mailowym email: medicoplus@wp.pl i/lub telefonem.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, laboratoria analityczne, inne podmioty lecznicze współpracujące z nami w celu realizacji usług medycznych oraz osoby upoważnione przez Pacjenta.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w art. 29 ust. 1 u.p.p. tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta, z wyjątkiem danych osobowych zawartych w:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, które są przechowywane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, które są przechowywane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

c) zdjęciach rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

d) skierowaniach na badania lub zleceniach lekarza, które są przechowywane przez okres:

  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie, w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. Wykonanie świadczenia zdrowotnego zgodnie z przepisami prawa może być realizowane po uzyskaniu informacji dotyczącej danych osobowych.

8) nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji w zakresie przetwarzania danych osobowych.